23-02-06

1 op 2.500

Ludo Permentier berekende enkele weken geleden dat de wijzigingen aan de spelling met het GB05, in een aflevering van De Standaard 'slechts' 1 op de 2.500 woorden veranderden.
Hij gebruikte dat om te bewijzen dat er weinig werd veranderd.
Sommige bedrijven eisen van hun vertalingen echter dat er maximum 1 op 3.000 fouten zijn. Dat is 99,96% foutloze tekst.
De 1 op 2.500 van Permentier is dus wel meer dan hij denkt.
In cijfers lijkt het weinig, maar als je er geen rekening mee houdt, overschrijd je al de toegelaten foutenmarge van veel taalbedrijven.
Er is dus veel meer gewijzigd dan de Taalunie wil toegeven of kan beseffen.
Dat verklaart ook het welles-nietes-spelletje dat wordt gevoerd over of er veel in de spelling werd gewijzigd.
Cijfers op zich (1 op 2.500) betekenen niets. Je moet ze in de context zien van wat is toegelaten (slechts 1 op 3.000).

03:55 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (16) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

22-02-06

Voorbeelden van ongerijmdheden in GB05

Voorbeelden van ongerijmdheden

(met dank aan de website http://www.wittespelling.nl/ van de Witte Spelling):

Met name de regels voor het gebruik van koppelteken, trema en hoofdletter zijn ingrijpend gewijzigd.

- Voortaan moeten we "re-integratie" met koppelteken spellen, naast "reünie" met een trema.

- Het is "coëfficiënt" en "co-existentie", "reïncarnatie" en "re-integratie".

- Het wordt "sociaaldemocratie" maar "fiscaal specialist" met een spatie

- Het is "Sovjetburger", "Sovjet-communisme" en "sovjetcommunisme".

- Het werd "24 uursservice" en "10 eurobiljetten" i.p.v. "24-uursservice" en "10-eurobiljetten".

- "Daarbij behorend" moet voortaan los en "tevoorschijn" aan elkaar.

Naast "cao-overleg" is het "VUT-premie" geworden, naast "Suikerfeest" is het "kerstfeest" en naast "24-jarige" is het "24 uursservice".

18:42 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (1) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

De hoorzitting en de Witte Spelling

Nog een artikel over de hoorzitting van 20 februari:

http://www.wittespelling.nl/

Interessante regel:

"Het is hier wellicht interessant te vermelden dat op zijn minst ook één programma-manager van de VRT zich aangesproken blijkt te voelen door het verzet tegen de officiële spelling."

Die VRT is dus ook niet zo pro-GB05-blok als men ons wilt doen geloven, en hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de VUM, het bastion van Ludo Permentier.

Dat je zulke informatie moet vinden op Nederlandse websites, bewijst hoe braaf de chefs van de Vlaamse media zijn. Hun voetvolk volgt hun echter minder dan ze de indruk willen wekken.

De initiatiefnemers van het Witte Boekje leiden uit reacties op hun voorstel af, dat er twee belangrijke argumenten tegen GB05 zijn:

- dat de officiële spelling zonder voorafgaand overleg met groepen van gebruikers van bovenaf wordt opgelegd.

- [dat men] valt [men] over het gegeven dat de Taalunie (in weerwil van de toezegging in 1995 dat na tien jaar maar weinig aan de spelling zou veranderen) in de spelling van 2005 toch weer veel en soms ingrijpende veranderingen heeft aangebracht ten opzichte van 1995. En bovendien dat sommige van die veranderingen te veel taalkundige kennis vragen van de taalgebruiker.

"Met name de regels voor het gebruik van koppelteken, trema en hoofdletter zijn ingrijpend gewijzigd."

"Om te weten of woorden aan elkaar, los of met een koppelteken moeten worden geschreven, moet de taalgebruiker kunnen onderscheiden of hij te maken heeft met een samenstelling, een samenkoppeling of een spatiewoord."

Dat is veel gevraagd. Ik heb er enkele jaren Germaanse filologie op zitten, o.a. afdeling Nederlands, ben geslaagd, en heb nog nooit gehoord over iets als een spatiewoord. De commissie heeft totaal nieuwe categorieën woorden zitten invoeren. Dat kan niet goed gaan.

Volgens het Witte Boekje "zijn bijvoorbeeld ook de regels voor het gebruik van hoofdletters niet te leren, zijn ze zo ingewikkeld en bevatten ze ook weer zo veel uitzonderingen, dat steeds moet worden opgezocht wat de correcte spelling is."

Ik heb het onlangs nog meegemaakt dat een collega-vertaler een zware fout werd aangerekend, omdat hij 'BTW' had geschreven i.p.v. 'btw', wat het volgens GB05 zou moeten zijn.

17:43 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Resultaten van de hoorzitting van 20 februari 2006

Tot nu toe zijn ons twee krantenartikelen over de hoorzitting over de spelling bekend:

http://www.gva.be/nieuws/Media_Cultuur/default.asp?art=%7b28E6A338-0708-447E-BAD6-E68E5D1E67DF%7d

en

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article225857.ece

Het lijkt goed te zijn verlopen. De Gazet van Antwerpen schreef: "Misschien moeten in de toekomst niet alleen taaltechneuten, maar ook leraren en journalisten betrokken worden bij het uitwerken van een nieuwe spelling."

Maar in werkelijkheid volhardt De Taalunie in de boosheid:
"Ze [= Linde Van Den Bosch] onderlijnde het 'beperkte' karakter van de aanpassingen."
en
" Voor Ruud Hendrickx, taaladviseur van de VRT, komt de kritiek 10 jaar te laat. "De nieuwe spelling is consistenter."."
Ook de bekende dooddoener haalt hij weer aan: "Eindelijk is er één spelling, zowel voor het Groene Boekje als het woordenboek Van Dale."
Dat is natuurlijk onzin. Er was geen nieuwe spelling nodig om dezelfde spelling in de Van Dale en het Groene Boekje te hebben.
Hij houdt ook voet bij stuk over zijn kritiek op wie tegen GB05 is: "In de kritiek herkende hij veel egocentrisme ("ik heb iets anders geleerd, en ik wil daar niet vanaf")." Ook dat is onzin, want die houdt gewoon geen rekening met de diepgaande analyses die de critici naar voren brachten.

Dan is er nog deze merkwaardige opmerking: " Linde Van Den Bosch bestreed de laattijdige bekendmaking van de nieuwe woordenlijst. "Vanaf 15 juni 2005 waren de documenten, ook de technische handleiding, ter inzage voor wie een overeenkomst ondertekende". Voorwaarde was de lijst niet voortijdig openbaar te maken. "
Dus: de lijst werd bekendgemaakt, maar mocht niet openbaar worden gemaakt???
Het artikel in de Volkskrant is minder sec dan dat in de Gazet van Antwerpen:
"Hoe boos je je kunt maken over ideeëloos versus ideeënloos, over appèl versus appel, over de tussen-n en koppeltekens, bleek maandag in Brussel. Urenlang vliegen voor- en tegenstanders van de spellingherziening 2005 elkaar verbaal in de haren. Bij de hoorzitting van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie pogen leden van het Vlaams parlement en van de Tweede Kamer vergeefs orde in de chaos te scheppen."

In vergelijking daarmee lijkt het artikel in de GvA geschreven te zijn door voorstanders.

De Volkskrant schrijft verder:
" De krachtmeting gaat tussen de Taalunie en de initiatiefnemers van de Witte Spelling, een platform van Nederlandse media die met het Genootschap Onze Taal werken aan een alternatief. Een alternatief dat Dirk Geeraerts vervloekt. ‘U moet eindelijk eens toegeven hoe onverantwoord u bezig bent’, stampvoet het lid van de werkgroep spelling van de Taalunie,"
Dat zal moed geven aan de tegenstanders van GB05 die de laatste tijd werden beschuldigd van egocentrisme en wangedrag.

De vraag is echter of het hele gedoe iets zal opleveren. Uit het ingehouden artikel van de GvA bleek al dat de Taalunie volhardt in de boosheid, maar in de Volkskrant stond ook:
" ‘Een rare vertoning’, oordeelt Volkskrant-eindredacteur Bas van Kleef, die als enige namens de critici sprak. ‘Het was de Taalunieshow. De professoren zaten als het Politburo op de derde rij op Brezjnev-achtige manier hun grote gelijk te koesteren.’"

Overigens publiceerde de Volkskrant ook deze interessante opmerking van Bart Caron: " ‘Ik geef toe dat we te veel voorstanders aan het woord hebben gelaten’, zegt Vlaams parlementslid Bart Caron, voorzitter van de hoorzitting. ‘Ik heb me vergist in de gezagsgetrouwheid van sommige gremia.’"
En Caron besluit: "Hij vindt het Nederlandse verzet ‘een conservatieve reflex van een beroepsgroep’. Maar: ‘In mijn hart heb ik sympathie. Ik ben ook onzekerder geworden in mijn taalgebruik. Ik moet veel vaker de juiste spelling van woorden opzoeken dan een jaar geleden.’"

Met andere woorden: de hoorzitting is nutteloos gebleken. We mogen dan ook verwachten, dat het verzet niet zal stilvallen.

12:27 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (3) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

20-02-06

Vlaamse vaste leden van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie
vaste leden :
* Bart Caron (sp·a-spirit)
* Kathleen Helsen (CD&V)
* Werner Marginet (Vlaams Belang)
* Herman Schueremans (VLD-Vivant)
* Gilbert Van Baelen (VLD-Vivant)
* Wim Van Dijck (Vlaams Belang)
* Monica Van Kerrebroeck (CD&V)
* Karim Van Overmeire (Vlaams Belang)
* Dany Vandenbossche (sp·a-spirit)
* Marleen Vanderpoorten (VLD-Vivant)
* Johan Verstreken (CD&V)

Wat verklaringen over de partijen:
sp.a-spirit: sociaal-democratische partij met afgesplitste vleugel van de voormalige Volksunie, een nationalistische partij
CD&V: christen-democratische partij
Vlaams Belang: erg nationalistische partij
VLD-Vivant: liberaal-democraten met liberaal-alternatieve vleugel
PS: CD&V trekt normaal naar de verkiezingen met een kartel samen met de NVA, die ook een afgesplitste vleugel van de voormalige Volksunie is.
Als iemand een gelijkaardige lijst heeft voor de Nederlandse leden van een Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, zodat we dat graag vernemen.

18:01 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (1) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Hans Camps in Hollandse Nieuwe over Witte spelling

zie:
http://grancanaria.hollandsenieuwe.com/cgi-bin/sources/db.cgi?&ID=1964&ww=1&view_records=1&db=nieuw

Merkt o.a. op:

"Hun [=Nederlandse media] voornaamste overweging is, dat deze nieuwe spelling te veel veranderingen bevat ten opzichte van die van 1995, terwijl destijds was toegezegd, dat er maar weinig zou veranderen."
en
"Bovendien zijn de veranderingen veel ingrijpender van karakter dan van officiële zijde wordt voorgesteld."
en
"Aan tal van spellingveranderingen liggen regels ten grondslag die te veel vragen van de taalkundige kennis van de taalgebruiker om ze te kunnen toepassen. De regels zijn niet leerbaar."
en tenslotte:
"Deze overwegingen hebben ertoe geleid, dat op 13 januari 2006 het platform De Witte Spelling is opgericht. De deelnemende partijen zijn voorlopig drie landelijke dagbladen (NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant), de vier opiniebladen (Elsevier, Vrij Nederland, HP/De Tijd en de Groene Amsterdammer), de NOS, het Genootschap Onze Taal, Planet Internet en Tekstnet, een beroepsvereniging van tekstschrijvers."
Wat eigenlijk het einde van GB05 betekent.

13:26 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Hoorzitting bezig

Op dit moment, 20 februari 2006, is de hoorzitting bezig van de Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie een hoorzitting spelling in de Antoon Van Dyckzaal van het Vlaams Parlement.

Om 11.00 uur geeft het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie een algemene toelichting op het actualiseringstraject van de spelling en daaraan gerelateerde onderwerpen (omvang, inhoud, uniformiteit). De vergadering schorst van 12.30 uur tot 14.00 uur. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur staan twee thema’s in relatie tot de spelling centraal: media en onderwijs. Elk thema wordt door drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken ingeleid.

Bij het samenstellen van de sprekerslijst werd gestreefd naar een evenwicht tussen verschillende sectoren en invalshoeken.

Er was beperkte ruimte voor toehoorders. Wie aanwezig wou zijn, moest dat op voorhand laten weten op onderstaand telefoonnummer of emailadres.

Contactpersoon:
chris.rogghe@vlaamsparlement.be
tel. 02/552 13 30
Vlaams Parlement
1011 Brussel

13:14 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |